Дисекция на енергийната ефективност

Принципът “Енергийната ефективност на първо място” вече е твърдо залегнал в европейското законодателство чрез Регламента за управление на Енергийния съюз. Неговото прилагане обаче – в енергийните политики, планирането и инвестициите – остава ограничено. Какво е значението на този принцип за бизнеса, местните власти и гражданите – изяснява Драгомир Цанев, изпълнителен директор на Център за енергийна ефективност ЕнЕфект

С нахлуването на Русия в Украйна и избухването на войната в края на февруари 2022 г. намирането на алтернативни начини за осигуряване на енергия е на върха на европейския дневен ред.

В отговор на тази криза, през май 2022 г. Европейската комисия наскоро публикува съобщението RePowerEU за по-достъпна, сигурна и устойчива енергия, в чиято основа принципът „Енергийната ефективност на първо място“ отново е с водеща роля.

Вече не е необходимо подробно да се обяснява, че това означава едно единствено нещо – приоритизиране на инвестициите в енергийна ефективност и местни енергийни ресурси от страна на търсенето. Знаем ли обаче как да го направим по най-правилния и рационален начин?

Управление на енергията в предприятията

Предприятията в България се характеризират с над три пъти по-висока енергийна интензивност в сравнение с тези в ЕС. Практиката показва, че ръководствата им не търсят причините за високите си енергийни разходи в количеството консумирана енергия, а ги отдават на цените на енергоносителите.

Трябва обаче да се има предвид, че при растящи цени на енергоносителите енергийната ефективност има потенциал значително да намали разходите за потребление на енергия и създава условия за осезаемо повишаване на конкурентоспособността на предприятията както на вътрешния, така и на международния пазар.

Максималното оползотворяване на потенциала за енергийната ефективност на дадено предприятие рядко е по силите на персонала.

Два са основните начина за избор на конкретни мерки с помощта на консултантска помощ – изготвяне на енергийно обследване и въвеждане на система за енергиен мениджмънт.

Енергийното обследване представлява комплексен независим преглед на всички системи за доставка, производство, преобразуване и консумация на енергийни ресурси, както и свързаността им с материалните потоци в конкретното производство.

Резултатите от обследването се оформят в доклад (енергиен одит), който предоставя по-ясна картина за енергийното потребление и възможностите за икономии чрез:

  • съставяне на енергийни баланси, определящи използването на енергия по производствени подразделения и основни консуматори;
  • анализ на енергийните разходи във функция на произведената продукция;
  • определяне на възможностите за икономии на енергия и оценка на технико-икономическите резултати от реализацията на предложените мерки.

Предложените мерки за икономия на енергия могат да са както от организационен, така и от технически характер (модернизация на технологичното оборудване, оптимизация на системите за микроклимат, използването на възобновяеми източници).

Списък от мерки за повишаване на енергийната ефективност с екологична и финансова оценка

За получаване на добри резултати от енергийното обследване от особено голямо значение е наличието на обективна информация за количествата произведена продукция и консумираната за това енергия по производствени подразделения и основни консуматори.

В повечето случаи това е силно затруднено, тъй като единствените източници на информация са приборите за търговско мерене на доставяните енергоносители. За да преодолее този проблем, една от най-важните мерки, която всяко едно предприятие трябва да предприеме, е да постави началото на изграждане на система за енергиен мениджмънт.

Енергийният мениджмънт е автоматизирана система, състояща се от: програмно-технически средства за енергиен и продуктов мониторинг; екип от квалифицирани специалисти за анализ и планиране на енергопотреблението.

Подсистемата за мониторинг се състои от интелигентни уреди за отчитане на енергопотреблението, сензори и устройства за проследяване на консумацията на енергия и факторите, които ѝ влияят. Тези устройства предават данни по жични или безжични мрежи към централен сървър. Софтуерът предоставя на потребителите възможност за анализ и документиране на получената информация.

Обработката и анализа на данните с помощта на лицензирани енергийни консултанти позволява на предприятията, както да откриват навреме настъпили събития, водещи до преразход на енергия, така и постоянно да оптимизират енергийните си разходи чрез въвеждане на ефективни организационни и технологични решения.

Информация от система за мониторинг. Синхронизирани стойности на произведената продукция и консумираната за това енергия.

Информация от система за мониторинг. Специфично потребление по основни производствени участъци и общо за предприятието.

Практиката показва, че добри резултати могат да се получат с въвеждане на системи за енергиен мениджмънт в съответствие със стандарта БДС ЕN 50001:2018. Заедно с това, при кандидатстване за много от процедурите за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ задължително се изисква представяне на енергиен одит, а напоследък все по-често се дава приоритет и на предприятие с въведени системи за енергиен мениджмънт.

Управление на енергията в общините

С увеличението на цените на енергоносителите, темата за ефективно управление на енергията става все по-гореща не само за частните потребители, но и за местните власти. Дългосрочното решение безспорно е обновяването на сградния фонд и общинската инфраструктура, но за съжаление този процес у нас е все още хаотичен и напълно зависим от наличните програми за финансово подпомагане. Това лишава местните власти от спестявания, които могат да се реализират незабавно.

Изпълнението на проектите нерядко е посредствено, а проследяването на резултатите – непълноценно. Същевременно, статистика в Германия показва, че професионалното управление на енергията в общините само по себе си може да намали разходите с 10-15%.

В редица европейски държави има добри примери за системи за ефективно управление на енергията, използването на които обаче изисква немалка инвестиция.

Въз основа на този опит, експертите на ЕнЕфект създадоха уеб-базирана Общинска информационна система (ОИС), която е напълно безплатна за българските общини и вече се използва от членовете на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия.

От енергийния екип на общината се очаква да въведе информация за своите сгради и система за улично осветление, а впоследствие ежемесечно да вписва консумацията на енергия и съответните разходи. Процесът е максимално улеснен, като огромната част от информацията може да се попълни автоматично чрез качване на на резюмето от обследване за енергийна ефективност – каквото трябва да имат всички публични сгради, а за проследяване на месечната консумация има специално създадени шаблони, които минимизират възможните грешки.

Ползите от системата за енергиен мениджмънт са комплексни. Може би най-важната от тях е мониторинга на потреблението на месечна база – това позволява незабавно да се идентифицира къде има преразход на енергия и съответно се да се потърси причината: повреда, погрешна експлоатация или дори злоупотреби на персонала. Системата е изключително полезна и в процеса на планиране, като с помощта на аналитичните справки могат да се вземат информирани решения за приоритизиране на проектите, според възможните спестявания и насочването им към възможно най-подходящите финансови инструменти. От практическа гледна точка, събирането на данните, необходимо за енергиен одит, вече е само на клик разстояние. Отчетите по годишните планове за енергийна ефективност се генерират автоматично, което също значително облекчава работата на общинските енергийни мениджъри.

Системата вече е изпитана в практиката, като показва резултати не само като помощник при планирането, а и като „врата“ към привличането на средства по европейски инициативи и проекти. Въз основа на плановете за обновяване на сградния фонд на общините Берковица, Кула, Лясковец, Етрополе и Смядово бяха привлечени средства за детайлни енергийни обследвания на ключови сгради в общините с цел постигането на максимално висок енергиен клас, а общините Бургас и Габрово използваха справки от системата за успешните си кандидатури по инициативата EU City Facility.

Системата се доказа и като напълно съвместима с най-авторитетните европейски методики за управление на енергията в общините – Европейската енергийна награда (въведена в България от ЕнЕфект чрез проект EXCITE) и Споразумението на Кметовете. Платформата вече е достъпна и на английски език, а пълна информация за условията за ползване – не само от общини, но и от всички, които управляват сградни фондове – можете да намерите на municipalenergy.net.

Енергийна ефективност на жилищните сгради

Вече всички сме усетили по един или друг начин предимствата на енергийно ефективните сгради, а, за съжаление, повечето от нас чудесно знаят и какви са недостатъците на неефективните – както за личните финанси, така и за здравето и комфорта.
Много рядко обаче познаваме в детайл основните параметри, по които можем да оценим дали нашият дом има нужда от обновяване и какво ще спечелим от него.

Най-точна и подробна информация за състоянието на сградата от гледна точка на енергийната ѝ ефективност, може да придобиете от нейния Сертификат за енергийни характеристики. Ако сградата е строена след 2009 г., тя задължително притежава Сертификат за проектни енергийни характеристики, като инвеститорът е длъжен да ви го представи. Този сертификат се издава преди получаването на АКТ 16, но някои по-отговорни инвеститори го осигуряват и на ниво инвестиционен проект. Ако сградата е по-стара, в случай че за нея е изготвяно енергийно обследване, тя притежава Сертификат за енергийните характеристики на сграда в експлоатация.

Клас на енергопотребление

На първата страница на сертификата е показан класът на сградата (скала от А+ до G). По-висок клас на енергопотребление означава не само по-нисък разход на енергия, но и по-здравословна среда и по-висок комфорт за обитателите. Освен класа на енергопотребление, ако раз- гледате по-внимателно сертификата, може да разберете още много интересни неща за вашата сграда.

В двете колони от дясната страна на таблицата със стрелки се изразява потребността от първична енергия за всички нужди за единица площ от сградата преди и след прилагане на енергоспестяващи мерки (ЕСМ), а стрелката сочи класа, към който принадлежи или ще принадлежи сградата след прилагане на ЕСМ.

Коефициенти на топлопреминаване

Коефициентите на топлопреминаване са най-важните показатели за строителните елементи на сградата. Колкото са по-ниски стойностите им, толкова по-ниски разходи за отопление ще имате и толкова по-комфортно ще е във вашия дом. Използвайте референтните стойности, за да се ориентирате.

Консумация на енергия в сградата

От колоната „Годишен разход на потребна енергия“ може приблизително да изчислите вашите разходи за горива и енергия.

Тъй като сертификат се издава за цялата сграда, ако живеете в апартамент, използвайте колона „Специфичен“, като умножите стойността в клетката по цената на услугата, която закупувате, а след това и по площта на апартамента си. Ще получите приблизително колко ще плащате годишно за отопление.

Годишни сметки за отопление = (Специфичен разход) Х (Цена на услугата) Х (площ на апартамента)

Например, ако живеете в сградата от примера по-долу, площта на вашия апартамент е 70 m2 и цената на природния газ в момента е 0,160 лв./kWh, вие ще харчите: 58,92 x 70 x 0,16 = 660 лв./год.

Имайте предвид, че на първия и особено на последния етаж разходите са малко по-високи и вероятно ще има разминаване.

Енергоспестяващи мерки

Ако сградата има Сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, на последната страница ще намерите списък с мерки за енергийна ефективност, като за всяка мярка са оценени инвестициите (колона 2), очакваните спестявания на енергия и срокът, за който ще се изплати инвестицията (колона 5). Ако пък се обърнете към профилирани консултанти, те могат да ви предложат и по-подробни европейски сертификати, развити по международни проекти като U-CERT, iBROAD2EPC и CrossCERT, в които са засегнати други аспекти на сградната ефективност като интелигентна свързаност, комфорт и здравословни условия на обитаване, както и актуални решения за цифрови сградни дневници.

В случай че сградата не притежава сертификат за енергийни характеристики, добре е да обърнете внимание на следното:

СГРАДНА ОБВИВКА

Стени, под, покрив
Когато купувате жилище, трябва да обърнете внимание на характеристиките на ограждащите елементи, като имате предвид, че препоръчителната дебелина на изолацията е над 8 cm. Топлоизолация, освен по външните стени, е добре да има и по покривите, както и по тавана на мазетата. Ако купувате апартамент, е добре цялата сградата да е топлоизолирани или поне съседните апартаменти също да са изолирани, за да се минимизират топлинните загуби на вашето жилище.

Прозорци
Модерните прозорци имат три основни компонента, влияещи на загубата на топлина – рамки, стъклопакети и дистанционери, като крайните резултати зависят от всеки от тях. Препоръчително е прозорците да имат по-големи стъклопакети и по-малко рамки и съответно по-малко дистанционери. Добре е също така стъклопакетите да имат специални нискоемсионни покрития (к-стъкло или високоенергийно стъкло), както и да бъдат трислойни, с по-широки разстояния между стъклата (оптимална широчина е 12 – 20 mm). Допълнително предимство на трислойните стъклопакети е и значително по-добрата шумоизолация.

Пример: Ако прозорците са с коефициент на топлопреминаване 2,65 W/m2K, както в примера по-горе, те са много по-лоши от тези с коефициент 1,40 W/m2K (към момента на пазара има прозорци с коефициенти дори по-ниски от 1,1 W/m2K). В същото време при лоши характеристики на прозорците и при ниски външни температури значително се намалява комфортът на обитаване поради усещането за студ в близост до тях, причинено от лъчисто отдаване на топлина между тялото и прозорците или от течения, причинени от студения въздух, който е контактувал с повърхността на прозорците. За да намалим ефекта от тези течения, обикновено монтираме радиаторите под прозорците, но ако вашите прозорци са с коефициент на топлопреминаване по-нисък от 1,2 W/m2K, това няма да е необходимо.

СГРАДНИ СИСТЕМИ

Видове отопление
Отоплението може да бъде базирано на много различни видове източници на топлина, като всички имат своите положителни и отрицателни страни, които трябва да бъдат съобразени и с вида на сградата, размерите на помещенията и топлинните загуби. Препоръчително е да се използва едно от следните видове отопления – централизирано топлоснабдяване, термопомпи (климатици) или пелетни котли/камини. Възможни са и различни видове отоплителни уреди, като в жилищните сгради най-често срещани и най-подходящи са радиатори или водно подово отопление.

Преди да вземете решение за изграждане на нова инсталация, е необходимо да потърсите проектант, който да ви помогне при вземането на решение и да проектира начина на изпълнение, след което да се изгради инсталацията.

Вентилация
Вентилацията в жилищните сгради е изключителна рядкост и се смята за нещо екзотично. Трябва да се има предвид обаче, че повечето хора в България страдат от недостиг на кислород в домовете си, а проветряването решава само частично проблема в някои от помещенията, при това за сметка на голяма загуба на енергия и на намален комфорт. Проучвания показват, че за да поддържаме нивата на кислород и въглероден двуокис, е необходимо да използваме вентилационна инсталация с оползотворяване на изходящата топлина (рекуперация). Други ползи от вентилацията са намаляване на влажността в помещенията и предотвратяване на образуването на мухъл и конденз.

Топла вода
Най-ефективните методи за подгряване на гореща вода са с използване на централизирано топлоснабдяване или комбинация от ВЕИ и допълнителен източник, като например електрически бойлер със слънчев колектор или термопомпен бойлер с допълнителен електрически нагревател.

Инсталации за възобновяема енергия

Когато поставим енергийната ефективност на първо място, системите за възобновяема енергия стават много по-ефективни и изгодни, независимо дали става въпрос за индустриално производство, публични или жилищни сгради.

Разбира се, те са най-ефективни, когато можем да употребим пълноценно цялата произведена енергия и да задоволим максимално своите нужди с нея. Това обаче рядко се случва, тъй като най-често имаме повече енергия тогава, когато потреблението е по-малко. Затова най-доброто решение без съмнение са енергийните общности.

Енергийните общности представляват сдружения с цел съвместно производство и потребление на енергия, които в идеалния случай са проектирани така, че излишъкът от енергия при един просюмър (краен потребител, който е едновременно производител и консуматор, „произвеждащ потребител“) да отива при друг, когато му е необходима, и обратното. Именно така се постига и най-висока ефективност на инвестициите за изграждане на фотоволтаични инсталации, като не трябва да се забравя, че за максималното използване на произведената енергия на място е необходимо внедряване на „умни” решения за управление на потреблението на отделните участници.

Скорошен анализ на конкретен случай за споделено производство и потребление на енергия от няколко обекта, изготвен от специалистите на ЕнЕфект в рамките на проект CONGREGATE, установи възможни ценови равнища на електрическата енергия от 290 лв./MWh, които освен, че са много атрактивни на фона на текущите цени, са и гарантирани в дългосрочен план.

Въпреки че все още липсват готови за приложение договорноправни модели за коопериране, в рамките на анализа бе изведен и реалистичен подход за разпределяне на инвестиционните разходи между участниците в кооператива, както и възможна правна форма на учредяване на база на съществуващата законова рамка.

Д-р Драгомир Цанев е изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект и официален представител на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия. Координатор на редица международни научно-изследователски проекти, между които успешно завършилите BUILD UP Skills Bulgaria, BUILD UP Skills EnerPro, Train-to-NZEB, Fit-to-NZEB, както и текущите EXCITE, NZEB Roadshow, BeSMART, MEMS и CONGREGATE, изпълнявани по програма Хоризонт 2020 на ЕК и програма EUKI на Германското федерално правителство. Ръководител на дейностите на ЕнЕфект в над 30 международни проекта.
Автор е на серия от публикации и лектор в редица международни конференции в областта на политиките за устойчиво енергийно развитие, принципите на пасивните и почти нулево-енергийни сгради, обученията за енергийна ефективност и ВЕИ и общинското енергийно планиране.